Select Page
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 วงเงินงบประมาณ 250,000 จำนวน 2 โครงการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี พงศ์เสวี
สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ พงษ์พานิช
สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ