Select Page
📣📣ประกาศรับสมัครขอรับทุน !! ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
-ปริญญาตรี (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)
ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 1,000 ทุน
ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1,000 ทุน
-บัณฑิตศึกษา (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)
ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 500 ทุน
📌📌 ประกาศมหาวิทยาลัย
📌📌 English version
📌📌 โดยสามารถสมัครได้ตั้งวันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
📌📌 แบบฟอร์มรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ รอบ 2/2563
ปริญญาตรี -> bit.ly/3huqQ0I
บัณฑิตศึกษา -> bit.ly/38CvllG
แบบฟอร์มเรียงความและรับรองสถานะ -> bit.ly/2M4fGny