Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
February 2021 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ประกาศรับสมัครขอรับทุน !! ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 -ปริญญาตรี (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)

ประกาศรับสมัครขอรับทุน !! ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 -ปริญญาตรี (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)

ประกาศรับสมัครขอรับทุน !! ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 -ปริญญาตรี (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ) ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 1,000 ทุน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1,000 ทุน -บัณฑิตศึกษา...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit – RU) จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit – RU) จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา อาจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร สังกัด...
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 แผนงานการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหาร

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 แผนงานการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหาร

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 แผนงานการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหาร...
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ทุนภายนอก)

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ทุนภายนอก)

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ทุนภายนอก) เรื่อง...
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Holistic Health Hub (3H) ที่ต่อยอดจากโครงการ AHS Health Zone ของปีที่แล้ว ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้ทางคณะเปิดโอกาสให้ประชาชนภายนอกที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้

คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Holistic Health Hub (3H) ที่ต่อยอดจากโครงการ AHS Health Zone ของปีที่แล้ว ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้ทางคณะเปิดโอกาสให้ประชาชนภายนอกที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้

คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Holistic Health Hub (3H) ที่ต่อยอดจากโครงการ AHS Health Zone ของปีที่แล้ว ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้ทางคณะเปิดโอกาสให้ประชาชนภายนอกที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้...