Select Page

📣📣ประกาศขยายเวลารับสมัครขอรับทุน ถึง 30 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.
📌📌ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-ปริญญาตรี (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)
ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 2,000 ทุน
-บัณฑิตศึกษา (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)
ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1,000 ทุน
📌📌 โดยสามารถสมัครได้ตั้งวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2563
📤แบบฟอร์มรับสมัครทุนโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
📌ปริญญาตรี (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ) -> docs.google.com/…/1P-fljRpYxXZ6ZRS-DmNJhsKtmJQrlUwFLkwnXkIM…
📌บัณฑิตศึกษา (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ) -> https://docs.google.com/…/1uesm2VX92W0Z6hk1LX1vXCnkR57JRxlq…