Select Page
ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
ใน “พิธีสวมเสื้อกาวน์” นักศึกษารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2563
……………………………………
วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 16:30น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต