Select Page
Update ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา รายใหม่,รายเก่าย้ายสถานศึกษา และ รายเก่า มธ

Update ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา รายใหม่,รายเก่าย้ายสถานศึกษา และ รายเก่า มธ

Update ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา รายใหม่,รายเก่าย้ายสถานศึกษา และ รายเก่า มธ http://satu.colorpack.net/…/n…/item/2257-2020-06-15-08-35-26...
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  (ฉบับที่ 13)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 13)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 13)...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563...
ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสหเวชศาสตร์ รอบที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสหเวชศาสตร์ รอบที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสหเวชศาสตร์ รอบที่ 2...
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟัง โครงการพัฒนาหลักสูตร สำหรับบุคลากร ภาควิชากายภาพบำบัด เรื่อง “Outcome-Based Education & AUN-QA”

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟัง โครงการพัฒนาหลักสูตร สำหรับบุคลากร ภาควิชากายภาพบำบัด เรื่อง “Outcome-Based Education & AUN-QA”

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟัง โครงการพัฒนาหลักสูตร สำหรับบุคลากร ภาควิชากายภาพบำบัด เรื่อง “Outcome-Based Education & AUN-QA” โดย ผศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด...