ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง มาตรการและคำแนะนำาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

(ฉบับที่ 12)