คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit – RU) จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อหน่วยวิจัย “หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์และการแพทย์แม่นยำแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” (Thammasat University Research Unit in Medical Technology and Precision Medicine Innovation)