รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับ ผศ.ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนา“Tham – UV Clean” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี ที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ 100% ใน 5 นาที โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)