ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในคณะสหเวชศาสตร์ TCAS63 รอบ 3

✏️เรื่องการส่งเอกสารการสมัครเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น ภายในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2563

📝เอกสารประกอบด้วย

1.ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com พร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปเรียบร้อย
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถกูต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถกูต้อง
4.ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษา หรือใบ ปพ.1
5.ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT, PAT และ ONET ประจำปีการศึกษา 2563 (เฉพาะสาขาที่กำหนดตามประกาศฯ)
6.ใบแจ้งผลการตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (เฉพาะสาขาเทคนิคการแพทย์)
7.หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

📝โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่

📌สาขาเทคนิคการแพทย์
ทางอีเมล kwalaipo@gmail.com

📌สาขากายภาพบำบัด
ทางอีเมล spreeyap@tu.ac.th

📌สาขารังสีเทคนิค
ทางอีเมล rttuadmission@gmail.com

📌สาขาการจัดการกีฬา
ทาง https://forms.gle/N3vC2CurZH1jfG5m9 โดยเอกสารตามข้อ 1 ให้อัพโหลดในช่อง “หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)”

📌การฝึกสอนกีฬาทาง
ทาง https://forms.gle/iqnu6FnMbQAGQVAx8 โดยเอกสารตามข้อ 1 ให้อัพโหลดในช่อง “หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)”

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2020050811105871.pdf…