ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบ ในสถานการณ์โรค COVID-19 ฉบับที่ 1