Select Page

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

ประชาสัมพันธ์ถึงคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ทุกท่าน
ประกาศจากกองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ได้นำความรู้มาสร้างผลงานทางวิชาการ ในการเขียนตำราและจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและสร้างเสริมบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้หากคณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะสมัคร สามารถส่งเอกสารได้ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่งานวิชาการและวิจัย หรือ e-mail : walaiporn.k@allied.tu.ac.th