ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)