Select Page

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จํานวน 70 ทุน

ดูรายละเอียด สมัครขอรับทุนผ่าน QR-Code หรือ

ลงทะเบียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือ https://forms.gle/HfQ6RrGiLsFjcF5N9