รศ.ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และ กภ. ภูวรินทร์ นามแดง ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินงานของ วช. ประจำปี 2562 และพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยที่นำผลงานร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น2 อาคาร วช.1 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ