แจ้งกำหนดการการนำเสนอการสอน/ผลงาน และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562