นายนันทวัฒน์ โฆษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ระดับชำนาญการ