Select Page
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562

เนื่องในวันงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562...
ขอเเสดงความยินดีแด่ ทนพ.วชิรธร โสมเขียว บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ผู้มีคุณธรรม–จริยธรรมดีเด่น

ขอเเสดงความยินดีแด่ ทนพ.วชิรธร โสมเขียว บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ผู้มีคุณธรรม–จริยธรรมดีเด่น

ขอเเสดงความยินดีแด่ ทนพ.วชิรธร โสมเขียว บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ผู้มีคุณธรรม–จริยธรรมดีเด่น” จากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์...
ทุนการศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อสาขาวิชารังสีเทคนิค, นักศึกษาชั้นปี1และ 4 หรือจบการศึกษาแล้ว

ทุนการศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อสาขาวิชารังสีเทคนิค, นักศึกษาชั้นปี1และ 4 หรือจบการศึกษาแล้ว

ทุนการศึกษา ทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้าสำหรับนักศึกษาปี1 ทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้าสำหรับนักศึกษาปี 4...