วันนี้ 16 ส.ค. 2562 ตัวแทนและคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4

เข้ามอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับมอบโดย  ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด  อาจารย์การันต์ พงษ์พานิช หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

ผศ.ดร.สันทณี เครือขอน อาจารย์และนักกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่