วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ มธ. นำโดย ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบโครงสร้างสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.อัสนี ทองอยู่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

และหัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูล คณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Link