ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. พรรณวิมน จริยะรัตนรัชต์ และ น.ส. พิมพ์มาดา อังกูรนราธิป

นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับ

Certificate of Student Forum Award ในงาน The 43rd Annual Conference of Medical Technologist of Thailand (43rd ACMTT) May 28-31,2019 at Ambassador City Jomtein, Pattaya, Thailand