Select Page
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...