ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย

โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย มี 2 แบบค่ะ

แบบที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัย

แบบที่ 2 สมัครทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ร่วมกัน

มีทุนสนับสนุนแบบ 2 จำนวน 2 ทุน

ติดตามที่ https://forms.gle/bzXcdPBK4TBMdAph9

โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์