ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1) สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุม 963 ชั้น 9

2) สายนักศึกษา  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ