Select Page
ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย มี 2 แบบค่ะ แบบที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัย แบบที่ 2 สมัครทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ร่วมกัน มีทุนสนับสนุนแบบ 2 จำนวน 2 ทุน ติดตามที่...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1) สายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุม 963 ชั้น 9 2)...