Select Page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2561

คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ดังนี้...

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะสหเวชศาสตร์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะสหเวชศาสตร์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้...