ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 การรับสมัครฯ  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  อาจารย์  ดังนี้