ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ดังนี้