ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้