ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ครั้งที่ 7/2561  ดังนี้