ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ดังนี้