Select Page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 การรับสมัครฯ  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ...

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์การกีฬา...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียด...

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ครั้งที่ 7/2561

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ครั้งที่...