รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 โดยมีรายละเอียด...

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการทดสอบสอน และสอบสัมภาษณ์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นั้น...

ประกาศรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์...

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 959 ชั้น 9...