ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้