ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561 ดังนี้