เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 โดยสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้