Select Page

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 จำนวน 3 อัตรา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 จำนวน 3 อัตรา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  อาจารย์ ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ด้วย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...