ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 3/2561  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561  ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือก
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการทดสอบสอน และสอบสัมภาษณ์  เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  อาจารย์  ดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่