Select Page

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ครั้งที่ 1/2561

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 3/2561  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561  ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือก...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ครั้งที่...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 โดยมีรายละเอียด...