ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  12  มีนาคม  2561  เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด  ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่ 3)
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  13  มีนาคม  2561  ถึงวันที่  20  เมษายน  2561  นั้น

บัดนี้  การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  อาจารย์

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก