ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ คลิ๊ก