ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์        คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่   มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการทดสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร์ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการคัดเลือก ดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดคลิ๊ก