Select Page

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาชีวเวชศาสตร์) สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 9/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการทดสอบสอน...

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬา, สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 8/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการทดสอบสอน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การฝึกสอนกีฬา, การจัดการการกีฬา) คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561...

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค) คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 (ครั้งที่ 2)

ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค...