Select Page

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา) คณะสหเวชศาสตร์  ครั้งที่ 6/2560

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/10/ประกาศเปิดรังสมัคร-อ.3-อัตรา-วิทย์กีฬา6-2560.pdf”]