คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ด้านอณูชีววิทยาและปรสิตวิทยา สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/รับสมัคร-อ-บัณฑิต.pdf”]