Select Page

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 2/2560

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 2/2560 [gview...

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

ตาม ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลกัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2560 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว...