Select Page

ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2560 บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกตามเอกสารนี้

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/23-03-60.pdf” profile=”2″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]