Select Page

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/21-03-60.pdf” profile=”2″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]