Select Page

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/20-03-60.pdf” profile=”2″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]