Select Page

ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2560

ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2560 บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกตามเอกสารนี้ [gview...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2560

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ [gview...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ [gview...

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ [gview...